BEGELEIDING

De praktijk van Marjo Vellekoop biedt verschillende mogelijkheden, waaronder gesprekstherapie, jeugdcoaching, begeleide intervisie, supervisie en coaching.

Gesprekstherapie

Een belangrijk uitgangspunt is dat uzelf de regisseur bent van uw leven. Mijn rol is uitsluitend faciliterend en gericht op het stimuleren van verandering. Dit vooral door uw sterke kanten te stimuleren. Ieder mens beschikt over mogelijkheden om met behulp van anderen zelf gepaste oplossingen te vinden.

Voor professionele begeleiding bij bijvoorbeeld:

 • Spanningsklachten
 • Veranderingsprocessen
 • Relatieproblematiek
 • Opvoedingsproblemen
 • Niet logische lichamelijke klachten
 • Andere psychische blokkerende processen in uw leven

De belevingswereld en de perceptie van de cliënt vormen het uitgangspunt van de gesprekken. Een belangrijke voorwaarde is dat de therapeut/coach onbevooroordeeld luistert. De therapeut/coach is sturend door vraagstelling. Zo wordt de cliënt geholpen de gewenste veranderingen in kaart te brengen en te vertalen in concrete en haalbare doelen.

Een goede relatie en vertrouwen vormen de basis van therapie. De therapeut/coach kijkt samen met u naar patronen in uw leven. Dat kunnen gedachtepatronen of relatiepatronen zijn, maar ook gedragspatronen. Vaak zitten achter die patronen bepaalde aannames/overtuigingen waarvan u zich niet bewust bent. In behandeling worden deze onbewuste oude patronen getraceerd, besproken en wellicht is het tijd voor u om sommige aannames/overtuigingen los te laten of te wijzigen.

Mijn werkwijze is voornamelijk gedragstherapeutisch en oplossingsgericht.

Jeugdcoaching

Veel meer dan volwassenen zijn jongeren flexibel en hebben ze hun groei en ontwikkeling mee. Heel wat problemen zoals tics, rituelen, obsessies en depressies verdwijnen vanzelf wanneer de sociale omgeving het probleem weet op te vangen. En voor wie is het eigenlijk een probleem?

Bij jonge mensen is het daarom niet goed om te snel naar een coachingstraject te grijpen. De normale groei zowel lichamelijk als geestelijk doet zijn werk.

Toepassingen:
Maar wat wanneer u er zelf niet uitkomt met uw kind?
Jeugdcoaching kan een oplossing bieden!

Deze jeugdcoaching richt zich op twee gebieden:
Het gebied waar de oorzaak van de klacht ligt en het gebied waar de symptomen zich openbaar maken.
De coach begeleidt het kind in zijn leer en verwerkingsproces.
Psychische en lichamelijke processen kunnen diepgaand verbeteren.
Doordat ik als begeleider mogelijkheden heb om zich rechtstreeks te richten tot het onbewuste, kan er op vele fysiologische processen een werkzame therapeutische invloed uitgeoefend worden.

Kortdurende jeugdcoaching omvat:

– Individueel: persoonsgericht met aandacht voor gezinssysteem
– Klachtgericht: focussen op het probleemgebied
– Causaal: aanpakken van de oorzaak onder het probleem
– Intrapsychisch: interpersoonlijke veranderingen
– Interne lotsbepaling: autonomie en zelfverantwoordelijkheid
– Ervaringsgericht: levendige en directe ervaringen in het hier en nu
– Utilisatieprincipe: benutten innerlijke hulpbronnen
– Oudertraining: begeleiden kind tijdens en na de sessies
– Directief op procesniveau: activerend, stimulerend
– Non directief op inhoudsniveau: inhoud vanuit het kind
– Gezinscommunicatie: balans herstellen door gesprekken
– Bevorderen interactie tussen bewustzijnsvormen

Doel:
Het doel van jeugdcoaching is het kind te helpen om controle te hernemen en keuzemogelijkheden te ontwikkelen ten aanzien van de klacht, zodat het kind op gezonde wijze verder kan.

Toepassingen:

– Lichamelijke en psychosomatische klachten
– Aangeleerde probleemgewoontes
– Verwerking van emotionele conflicten
– Gedragsproblematiek
– Ontwikkelingsfaseproblematiek

In jeugdcoaching wordt nauw samengewerkt met andere disciplines, zoals scholen, artsen, jeugdpsychiatrie en anderen.

Is er sprake van een psychiatrische klacht wordt uw kind doorverwezen waarbij ik in sommige gevallen samenwerk met de instelling, zodat de medische begeleiding gewaarborgd blijft, maar de jongere bij mij als vertrouwde coach kan blijven.

Onderstaande PDF bestanden bevatten uitleg voor uw kind.

EMDR

Deze interventie wordt gebruikt bij trauma gerelateerde klachten. Angsten , fobieën en post traumatische stress klachten. EMDR stimuleert het natuurlijke verwerkingssysteem in het brein.

Met als functie, het traumatische materiaal toegankelijk te maken en als het ware opnieuw op te slaan in een functionele, geïntegreerde vorm in het geheugen.
Dus van voorgrond naar achtergrond.

Ouderbegeleiding/training

Ouderschap en hedendaags opvoeden, is een actueel thema. In de media vallen deskundigen over elkaar heen met uitspraken over modern opvoeden.

“ouders durven geen grenzen meer te stellen” of “het kind krijgt veel te vaak en te snel een etiket”

Zou het werkelijk zo zijn dat steeds meer kinderen ADHD hebben? Of heeft dit te maken met onze samenleving en de eisen die we stellen aan onszelf en aan onze kinderen?

Allemaal vragen waar ouders en andere opvoeders mee worstelen.

– Hoe leer ik mijn kind omgaan met sociale media?
– Hoe zorg ik dat mijn (ex)partner en ik dezelfde opvoedstijl hanteren?
– Hoe leer ik de (on)mogelijkheden van mijn kind aanvaarden?
– Hoe ga ik om met de angst van mijn kind?
– Hoe communiceer ik met de school?
– Durf ik “nee” te zeggen tegen mijn kind?
– Hoe zorg ik voor zelfvertrouwen bij mijzelf en bij mijn kind?

Allemaal vragen die spelen tijdens het opgroeien en opvoeden. Hoe groei je mee met veranderingen zonder zelf de regie uit handen te geven.

In ouderbegeleiding kijk ik met u mee en train ik op maat naar uw hulp en opvoedingsvraag.

Begeleide Intervisie

Begeleide intervisie is erop gericht om in een groepsproces door reflectie op werkzaamheden en op processen, te komen tot verhoging van de competentie van deelnemers en/of tot vergroting van het zelfsturende vermogen van een organisatie. Begeleide intervisie is een werkvorm die erop gericht is binnen een collegiale relatie elkaars deskundigheid te vergroten of binnen een organisatie het verloop van processen te ondersteunen.

Hoe werkt het?

Intervisie is een werkwijze, gericht op het oplossen van individuele werkvragen. Deze vorm van leren krijgt steeds aandacht in brede kring van bedrijfsleven, gezondheidszorg en welzijn. Ook teams van scholen en opleidingsorganisaties maken steeds vaker van deze vorm van leren gebruik om individuele werkvragen in teamverband te kunnen optimaliseren en uitwerken. De grootste troef van intervisie, is aandacht geven aan elkaar: een vast moment om in vertrouwen en rust met elkaar te praten. Maar wel binnen een kader, namelijk het kader van intervisie. We maken afspraken met elkaar en er is een doelstelling tot leren. Met…en van elkaar.

Traject;

Een begeleid traject start met een kennismakingsgesprek waarin afspraken worden gemaakt over de werkwijze, de plaats en de frequentie van de bijeenkomsten. Het maximaal aantal deelnemers aan een groep is zes.
De ervaring leert dat zes begeleide intervisie bijeenkomsten voldoende zijn om de groep zelfstandig door te kunnen laten gaan. Omdat het accent ligt op het “eigen” maken van intervisie methoden en het ontwikkelen van een analytisch, inzichtelijk en oplossend vermogen van de deelnemers. De bijeenkomsten duren gemiddeld (afhankelijk van het aantal deelnemers) twee uur.

Supervisie & Coaching

Supervisie:

Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor waarin mensen, die beroepsmatig met mensen werken of daarvoor studeren, hun eigen stijl van werken willen verbeteren en actualiseren.

Voor hen geldt dat ze zicht krijgen op processen binnen henzelf ten opzichte van de werksituatie. Welke problemen kunnen ze daarbij tegen komen. En vooral, waar zou dat mee te maken kunnen hebben? In supervisie wordt geleerd om de eigen ervaringen, opgedaan in de werksituatie, zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren.
Supervisie helpt beginnende beroepbesoefenaars bij hun persoonlijke ontwikkeling en ervaren werkers hun professionele standaard te handhaven. Het verhoogt de effectiviteit en er wordt voorkomen dat het werk op den duur leidt tot spanningen en/of burn-out.
Supervisietrajecten worden aangeboden in groepsverband (maximaal 3 personen) of individueel.

Doelgroepen zijn bijvoorbeeld:

 • Leidinggevenden
 • Politiemensen
 • Maatschappelijk werkers
 • Adviseurs
 • Leraren
 • Huisartsen (vaak i.o.)
 • Studenten HBO en WO in de menswetenschappen

Coaching:

Coaching is een begeleidingstraject waarin een persoon door de begeleider wordt ondersteund om in een specifieke situatie beter te functioneren of om een specifieke taak te volbrengen. Het helpt om zicht te krijgen op het eigen functioneren, adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen aan te leren. Het gaat bij coaching vooral om resultaat te behalen in concrete situaties en zich daarin verder te ontwikkelen. Er wordt in dit traject een actieve rol van u verwacht. We verkennen de thematiek en reiken handelingsalternatieven aan.

Doelgroepen zijn bijvoorbeeld:

 • Werkgevers en bedrijven met vragen over ziektepreventie en ontwikkeling van hun personeel via opleidingsbudgetten
 • Werknemers met werk gerelateerde stress/burn-out klachten
 • Leidinggevenden/ managers
 • Mensen met blokkades in sociale vaardigheden
 • Etc.