Algemene Voorwaarden

Privacy wetgeving:

Praktijk Marjo Vellekoop werkt uiteraard volgens de laatste privacy wetgeving.

Naast het al aanwezige medisch beroepsgeheim, wordt de cliënt voortaan bij de intake procedure gevraagd om een privacy formulier te ondertekenen.

Dit formulier bevat alle informatie over de wijze waarop met uw gegevens wordt omgegaan (Volgens de richtlijnen vanuit de WGBO).

 

Werkwijze:

In mijn praktijk wordt gewerkt conform de eisen van de verschillende beroepsverenigingen, waarbij mijn praktijk is aangesloten. Het betreft onderstaande disciplines en de daarbij vermelde beroepsverenigingen, te weten:

 

Kinder-/jeugdtherapie
VIT = Vereniging Integraal Therapeuten (www.vit- therapeuten.nl)
Gesprekstherapie
VIT = Vereniging Integraal Therapeuten (www.vit-therapeuten.nl)
Supervisie en coaching
LVSC = Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (www.lvsc.eu)
Begeleide intervisie
LVSC = Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (www.lvsc.eu)

 

Notabene: de RBCZ (= Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) is de overkoepelende organisatie van de VIT, welke therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert.

 

Betalingen:

In mijn praktijk worden de volgende betalingsvoorwaarden gehanteerd:

De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de therapeut en de cliënt.

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet- annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.

De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft voldaan is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling aan vooraf gaat.

Bij niet-betaling binnen 14 dagen na factuurdatum kan de therapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen.

Indien de cliënt na een eerste betalingsherinnering het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na dagtekening van de herinnering voldoet zal de therapeut een tweede betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van een tweede betalingsherinnering wordt een bedrag van € 10,00 aan de cliënt in rekening gebracht.

Indien de cliënt na een tweede betalingsherinnering niet binnen 14 dagen aan zijn/haar betalingsverplichtingen voldoet is de therapeut -zonder nadere ingebrekestelling- gerechtigd incasso- maatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren.

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.

Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd -tenzij de behandeling zich hiertegen verzet- verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.